Na podstawie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej: Rozporządzenie) przekazujemy poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych Łukasza Wróblewskiego działającego pod firmą vegawlan Łukasz Wróblewski z siedzibą w Jedliczu (dalej jako „vegawlan”):
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łukasz Wróblewski działający pod firmą vegawlan Łukasz Wróblewski
z siedzibą w Jedliczu, kod pocztowy 38-460, ul.Grabiny 6, tel. 571 403 405
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w vegawlan możliwy jest pod adresem email rodo@vegawlan,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
a) podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z vegawlan, w tym celu dokonania badania
zdolności przyłączenia abonenta do sieci telekomunikacyjnej (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia),
b) realizacji zawartej z vegawlan umowy o świadczeniu usług telekomunikacyjnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
Rozporządzenia),
c) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na vegawlan w związku z prowadzeniem działalności telekomunikacyjnej i
realizacją zawartych umów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia),
d) marketingu i promocji, produktów i usług oferowanych przez vegawlan (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia),
e) dochodzenia należności (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia) f) wewnętrznych celów vegawlan, w tym analizy
portfela abonentów, statystyki i raportowania wewnętrznego vegawlan (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia)
4) W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3 Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnianie
innym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców danych osobowych, do których należą:
a) Urząd Komunikacji Elektronicznej,
b) firmy realizujące kopertowanie i wysyłanie korespondencji,
c) firmy realizujące telemarketingową sprzedaż usług świadczonych przez vegawlan,
d) firmy windykacyjne oraz biura informacji gospodarczej,
e) inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w
pkt 3, tj.:
a) w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, przez okres do czasu
zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla
zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po
wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody,
b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na vegawlan w związku z prowadzeniem działalności
telekomunikacyjnej i realizacją zawartych umów, przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez vegawlan,
c) w zakresie marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez vegawlan, przez okres do czasu wycofania przez
Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie,
d) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełniania prawnie usprawiedliwionych
interesów vegawlan, stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu
wobec takiego przetwarzania.
6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych.
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez
administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
8) w zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług
telekomunikacyjnych, podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych w zakresie
wymaganym przez vegawlan może skutkować brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług
telekomunikacyjnych.

Dokument do pobrania: